Заповед № УД - 269 от 14.02.2021 г. на директора на СПГ Княгиня Евдокия

Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 на министъра на здравеопазването

Писмо на МОН с № 9105-4705.02.2021 г.

Заповед № УД-248 от 30.01.2021 г. на директора на СПГ "Княгиня Евдокия"

Заповед № РД09-290 от 29.01.2021 г. на министъра на образование и науката

Заповед РД-01-52 от 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД09-3610 от 31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката    

                                                                                      

В очакване на Рождество Христово! 

    Ой, Коледо, мой Коледо!


Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.pdf

В периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии

Заповед № 09 - 3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.pdf

Носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица

Заповед № РД09-3310 от 18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.pdf


      Заповед № РД 09-3172 от министъра на образованието.pdf


Изх. №РУО1-31959/11.11.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 11 ноември 2020 г., бе проведено онлайн заседание на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19). Бяха взети следните решения:
1.„….Предлага на директора на Столичната регионална здравна инспекция, да упражни правомощията си по чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и да издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Столична община, а именно:
1.1. За срок от 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 8 /осми/ до 12 /дванадесети/ клас включително.
1.2 За срок от 13 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 6 /шести/ и 7 /седми/ клас.
На директорите на училища се препоръчва при повишаване на броя на заболелите, учебният процес да  преминава в електронна среда и за други класове по разписаната от министъра на образованието и науката процедура, съгласно негова заповед №РД 09-3158/11.11.2020 г.
Моля незабавно за решенията на Столичния щаб да бъдат уведомени всички учители, ученици и родители.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


РУО - София-град
София 1303, ул. „Антим I”, № 17,
тел.:9356050, факс:9883937,
www.ruo-sofia-grad.com


Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование.

Заповед № РД 09-2980 от 28.10.2020 г. на министъра на образованието и науката.pdf

Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.pdf

ВАЖНО!

Преустановяване на присъствения образователен процес в СПГ "Княгиня Евдокия", гр. София за учениците от VІІІ до ХІІ клас, считано от 28.10.2020 г. до 06.11.2020 г.

Заповед № РД 09-2941 от 27.10.2020 г. на министъра на образованието и науката.pdf


Заповед № РД-01-609 от 21.1.2020 г. на министъра на здравеопазването.pdf

Заповед № РД-01-60 от 13.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.pdf

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 14.10.2020 г. (сряда)  от 18:00 часа ще се проведе в електронен формат виртуална родителската среща за всички ученици от училището. За целта класните ръководители ще Ви уведомят за конкретната форма, която ще използвате.

Заповед № РД 01-572 от 07.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

БЪДИ ОТГОВОРЕН!

     


МЕРКИ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ

В СПГ „КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“ В СИТУАЦИЯ НА ПАНДЕМИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 /2021 ГОДИНА

  Algoritam_povedenie_COVID.pdf

Algoritam_prevkl_el_sreda.pdf

Merki_namaljavane_risk.pdf

Merki_pravila_COVID_19.pdf

Zadalgitelni_merki_COVID.pdf


ГРАФИК

за разпределение на откриването на учебната 2020/2021 година по випуски

 

Паралелка

Начален час

Място

10,00 ч.

Училищен двор

10,00 ч.

Училищен двор

10,00 ч.

Училищен двор

10,00 ч.

Училищен двор

10,00 ч.

Училищен двор

10,00 ч.

Училищен двор

11,00 ч.

Стая № 17

11,00 ч

Стая № 5

11,00 ч.

Стая № 25

11,00 ч.

Стая № 13

11,00 ч.

Стая № 10

10а

11,30 ч.

Стая № 27 и 28

10б

11,30 ч.

Стая № 24

10в

11,30 ч.

Стая № 23

11а

12,00 ч.

Стая № 9

12а

12,00 ч.

Стая № 11

12б

12,00 ч.

Стая № 19

 

Всички ученици ЗАДЪЛЖИТЕЛНО носят предпазни маски по време на престоя си в училището.

 

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Родителската среща за VIII клас на учениците, записани в училището за учебната 2020/2021 година, ще бъде проведена на 10.09.2020 г. от 18:00 ч. при спазване на противоепидемиологичните мерки, определени със заповед на директора.

В тази връзка е необходимо да носите лични предпазни средства по време на престоя си в училището.

  


В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 104, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЯВЯВАМ СВОБОДНИТЕ МЕСТА, КАКТО СЛЕДВА: 

Клас

Професия

Специалност

Брой свободни места

ІХ а

Съдебна администрация

Съдебен служител

4

ІХ б

Изпълнител на термални процедури

Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

4

ІХ в

Фризьор

Фризьорство

0

ІХ г

Козметик

Козметика

1

ІХ д

Маникюрист-педикюрист

Маникюр, педикюр и ноктопластика

5

Х а

Фризьор/ Маникюрист-педикюрист

Организация и технология на фризьорските услуги

3

Х б

Фризьор

Фризьорство

9

Х в

Козметик

Козметика

4

ХІ а

Фризьор

Организация и технология на фризьорските услуги

0

ХІІ а

Фризьор

Фризьорство

5

ХІІ б

Козметик

Козметика

8

 

ВАЖНО!

Работно време на комисиите за записване на ученици след завършено основно образование за учебната 2020/2021 година: от 08,00 ч. до 18,30 ч., вкл. в дните, определени за записване на съответния етап на класиране.

ВАЖНО!

 ДОКУМЕНТИ за записване на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година

  1. Заявление – входира се в канцеларията
  2. Акт за раждане – копие (изисква се оригинал за сверяване)
  3. Служебна бележка с резултати от националното външно оценяване
  4. Свидетелство за основно образование – оригинал
  5. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар, доказващо че професията, по която ученикът ще се обучава не му е противопоказна
  6. Лична здравно-профилактична карта
  7. Снимки – 3 броя (за лично дело, ученическа книжка и ученическа лична карта)

 

 ВАЖНО!

      На основание чл. 82, ал. 3 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, определям реда, срока и мястото за запознаване с оценената индивидуална изпитна работа от държавния зрелостен изпит на всеки ученик от училището, както следва:

  1. Запознаването става срещу представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на училищната зрелостна комисия;
  2. Срок за запознаване: от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. вкл. от 11,00 до 14,00 ч.;
  3. Място за запознаване: кабинет на организатора по учебната дейност.

     Директор

     Мариета Гигова

Важно!

Видеоинструктаж за зрелостниците

https://drive.google.com/file/d/11Ih37CK2DK44HFncr-oCaD_aRAOIng3b/view?usp=sharing

Драги зрелостници,
 Информирам Ви, че в рубрика Актуално/Новини, е публикуван новият инструктаж на зрелостника, утвърден със Заповед № РД 09-1086 от 15.05.2020 г. на министъра на образованието и науката.
 

  

ПАРАД НА ПРОФЕСИИТЕ

или къде е ... нашата сила!

   

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, БЪДЕЩИ ОСМОКЛАСНИЦИ,

Предоставяме на вниманието ви
проекта на ПЛАН-ПРИЕМ
по професии и специалности за учебната 2020/2021 година в Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“

Нови професии/специалности, единствени в областта:
1. Професия: ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
1.1. Специалност: Икономическо инфомационно осигуряване – 1 паралелка (дневна форма на обучение) с разширено изучаване на английски език

Професии/специалности за втора година, единствени в областта:
1. Професия: СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ
1.1. Специалност Съдебна администрация – 1 паралелка (дуално обучение) с разширено изучаване на английски език

2. Професия: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
2.1. Специалност: Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове – 1 паралелка (дуално обучение) с разширено изучаване на английски език
Снимка на Софийска професионална гимназия "Княгиня Евдокия".

          

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ.pdf

      Поздравителен адрес от СО - район Изгрев.pdf

Заповед за именение на продължителността на пролетната ваканция.pdf

     Българско светско училище

    Най - добрите салони в света

          Международен ден на Земята, 2020 - Клуб "Природозащитник" СПГ "Княгиня Евдокия"

Обръщение на д-р Ваня Кастрева към децата и учениците чрез директорите на столичните детски градини и училища

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 През последния месец образователната система бе поставена пред неочаквано предизвикателство. Въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на коронавируса измени нашето ежедневие. Затвориха врати училищата и детските градини и животът сякаш спря. В дни на изпитания и в критични ситуации се проявяват истинските личностни качества на човека, креативността и отговорността на институциите.
 В този месец можем с основателна гордост да кажем, че образователната система оправда доверието на обществото. За броени дни училищата реорганизираха своята работа и методи на преподаване и заедно с учениците стартираха обучението в електронна среда. Имаше страхове и грешки, имаше вдъхновение и разочарование. За много от учителите, директорите, експертите работният ден нямаше край.
 Най-тежка и публична бе работата на учителите, които трябваше да убедят учениците и родителите в своята иновативност, добронамереност и взискателност. И заслужено признаваме безрезервния им труд.
 Редом с тях са директорите, които по нов начин поеха отговорността и свободата да правят училищни политики, да реализират на практика училищната автономия.
 В този месец на извънредно положение Регионално управление на образованието – София-град имаше мисията да координира и подпомага промяната. За обществото тази роля е невидима, но стотици директори и хиляди учители усетиха грижата на експертите, подкрепата и оперативността на нашата институция. В този месец обработихме деловодно над 2000 преписки, говорихме с много родители, граждани, ученици. Благодаря за получените високи оценки и добрите думи. Успяхме заедно, успяваме заедно.
 От днес започва най-смирената християнска седмица – Страстната седмица! Нека това да бъдат дни на спокойно ежедневие за учениците и учителите, нека всеки учител да намери време за отдих и вдъхновение, нека даде на своите ученици възможност да погледнат на знанието и като на забавление.
 В тези дни на социална изолация много се говори за героите в битката с коварния вирус. Покланяме се пред саможертвата и отдадеността на лекари, полицаи, учители, на всички, които се грижат за другите. Но в тези дни на изпитания има и други герои. Това са нашите деца!
 С признание и уважение към техните усилия, моля да създадете организация приложеното обръщение да достигне до тях чрез електронните дневници.
 С благодарност за отдадения труд Ви пожелавам нестихваща вяра, любов и надежда за по-добри дни. Светли празници!
 
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
Мили деца, скъпи ученици!
"Вярвайте и ще бъдете благословени!"
https://www.youtube.com/watch?v=YBMVTBdAZwY
    Телефони за услуги и сигнали
    
   
   
   
   
Спрете разпространението на микроби, които разболяват вас и другите! - постер
    Заповед № УД - 400 от 06.04.2020 г. на Директора на СПГ за забрана на достъп на гражданите до училищния двор

Заповед № РИВ20-РД09-56 от 18.03.2020 г. на Кмета на СО - район "Изгрев"

Заповед № УД - 396 от 20.03.2020 г. на Директора на СПГ "Княгиня Евдокия"
за подобряване на организацията за провеждане на обучението на учениците от разстояние в електронна среда
Заповед № РД01-154 от 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Заповед № РД01-168 от 30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Писмо изх. № 16-00-4 от 16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването