НАШИТЕ УЧИТЕЛИ

 

№ по ред

 

Име и фамилия

Длъжност

Преподавани учебни предмети

1.

Мариета Гигова

Директор

Фирмено право

2.

инж. Керка Андонова

Заместник-директор по учебно-производствeната дейност

Здравословни и безопасни условия на труд, Маркетинг и реклама

3.

Таня Йовчева

Български език и литература

4.

Елизабета Костова

Руски език, Български език и литература

5.

Николай Димитров

Английски език

6.

Надежда Тошева

Математика

7.

Светла Рачева

История и цивилизация, Философски цикъл

8.

Светла Иванова

География и икономика, История и цивилизация

9.

Камелия Андронова

Биология и здравно образование, Английски език

10.

Валерия Гочева

Химия и опазване на околната среда, Чужд език по професията

11.

Катя Ганева

Физическо възпитание и спорт

12.

Татяна Ройдева

Физическо възпитание и спорт

13.

Иванка Недялкова

Икономика, Счетоводство, Учебна практика – Счетоводство

14.

Емилия Иванова

Професионална подготовка по професията „Фризьор”

15.

Стоил Стоилов

Професионална подготовка по професията „Фризьор”

16.

Ели Минева

Професионална подготовка по професията „Фризьор”

17.

Веселинка Яначкова

Професионална подготовка по професията „Фризьор”

18.

Боряна Велева

Професионална подготовка по професията „Козметик”

19.

Даниела Искрева

Професионална подготовка по професията „Козметик”

20.

Иванка Тодорова

Информационни технологии

21.

Елисавета Костова

Математика

22.

Димитрина Помакова

Професионална подготовка по професията „Козметик”

23.

Маргарита Петрова

Рисуване

24.

Светлана Бойчева

Педагогически съветник