УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

 1. Годишен план

2.  Правилник за дейността на училището

3. План за квалификационната дейност

4.  Правилник за осигуряване на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, възпитание и труд

5.  Етичен кодекс

6.  Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

7.  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

8.  Училищна програма за превенция за ранното напускане на училище

9.  Форми на обучение


УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

1Стратегия за развитие на училището

2.  Правила за достъп до обществена информация

3.  Годишен план

4.  Правилник за осигуряване на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, възпитание и труд

5.   Етичен кодекс

6.  Правилник за дейността на училището

7.  Форми на обучение

8.  Училищна програма за превенция за ранното напускане на училище

9.  Програма за предоставяне на равни възможност