ГРАФИК 

за провеждане на изпити за формиране на годишна оценка по учебни предмети за завършен клас за ученици в самостоятелна форма на обучение - втора редовна сесия - юни учебна 2019/2020 година

График-юнска сесия.xls