ГРАФИК

 за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка по учебни предмети

на ученици в самостоятелна форма на обучение – сесия март,

учебна 2019/2020 година

  ГРАФИК