Указания за изискванията при издаване на документи - медицинска бележка 

 

Изх. №РУО1-3633/ 11.02.2020 г.                       

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ 
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Напомням Ви, че с писмо с изх. №9137-934/ 21.11.2016 г. сте информирани относно  дадените указания за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини с писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването.
Уведомявам Ви, че СРЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка. В допълнение към указанията за издаване на медицински бележки е разпоредено да се изписва и УИН на медицинското лице, издало бележката.
При необходимост инспекторите на СРЗИ осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.
Своите сигнали Вие можете да изпращате на електронната страница на СРЗИ в рубриката „Подай сигнал“ или да се свържат с дежурния инспектор на тел. 02/8130482.

 

  Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  
 НАЧАЛНИК НА РУО 
 СОФИЯ-ГРАД                                                                       


Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“

стартира училищен проект „Работилници за успех“

Проектът цели да обособи училищната среда като място за споделяне на уроци, преживявания и амбиции за професионална реализация. Чрез проекта ще повишим мотивацията за учене и преподаване, както и ще подкрепим творческото и креативно начало у всяко дете и учител.

В проекта участват всички ученици и учители от училището с активното приобщаване на родителската общност. Родителите ще могат да наблюдават учебните часове, за да придобият реална представа за знанията, уменията и компетентностите на децата си.

Интерактивните уроци са подготвени съвместно от учениците и учителите чрез използване на електронни ресурси и други дигитални иновации в професионалното образование.

В тази връзка отправяме покана към всички родители, експерти по образованието, Обществения съвет на училището и други заинтересовани страни да присъстват на „споделените уроци“ съгласно приложения график, утвърден от директора на училището.

Споделени уроци.pdf