ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

НА НАЧАЛНИКА НА РУО СОФИЯ-ГРАД

за утвърждаване на държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в VІІІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2021/ 2022 г. по училища и паралелки.

PROEKT_zapoved_utvarjdavane_plan_priem_2021.pdf

PROEKT_plan-priem_2021.pdf