ВАЖНО!

Заповед № УД - 396 от 20.03.2020 на директора на СПГ "Княгиня Евдокия"

учебна 2019 - 2020 година

                                                                           1. Организация на учебния ден

                                                                           2.  График за втори час на класа

                                                                           3. Седмично разписание за ІІ срок

                                                                           4.  Класни и контролни работи

                                                                           5. График за консултации - І срок

 


ГРАФИК

за провеждане на изпити за определяне на оценка на ученици, обучавани в дневна форма на обучение, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на годишна оценка по съответния учебен предмет  и/или поправителни изпити за определяне на годишна оценка за VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас,  септемврийска сесия, учебна 2018/2019 година 

Grafik_02-12_09_2019

 

Допълнително обучение на учениците от VІІI до XII клас в училището, за които са установени пропуски в учебното съдържание за учебната 2018/2019 година

 

  График - Подкрепа за успех - месец май.pdf

График - Подкрепа за успех - месец юни.pdf

График - Подкрепа за успех - месец юли.pdf

 

 

Дневна форма на обучение

1.  Класни ръководители за учебната 2018-2019 година

2.   График консултации - ІІ срок.pdf

3.   График за контролните и класните работи през ІІ срок.pdf

4.  График за провеждане на часовете по ЗИП

5.  График за провеждане на часовете по СИП

6. График за учебна и производствена практика

7.  Дневен режим

8.   Седмично разписание за ІІ срок.pdf

9.  График за ІІ час на класа.pdf


 

Инструменти, необходими за практика


1. Препоръчани пособия.pdf

Конспекти

Учебни програми