МИСИЯ

на Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“

 Превръщането на Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия” в модел на съвременно училище за всеки, с високо качество на образованието. Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности, разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

 

ВИЗИЯ

на Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“

  •  Модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности.
  • Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик, и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование.