Според исторически справки от Националния музей на образованието в гр. Габрово, Софийската професионална гимназия (СПГ) „Княгиня Евдокия“ – гр. София, съществува в българската образователна система като самостоятелно училище от 1967 година.

Гимназията е с традиции и е единственото в България училище, дейността на което е свързана с подготовката на висококвалифицирани кадри със средно образование по специалности, насочени изцяло към услуги за личността.

През настоящата учебна 2019/2020 година е реализиран прием на 5 паралелки за професионално образование с придобиване степен на професионална квалификация по професии/специалности от професионални области 346 Секретарски и административни офис дейности, 726 Терапия и рехабилитация и 815 Фризьорски и козметични услуги.

            Историята на училището доказва, че пътят от началото до днешния ден, е извървян с достойнство и резултати, които ни карат да се чувстваме част от постиженията на професионалното образование и обучение в България.

            Стара истина е, че образованието е най-солидната инвестиция в бъдещето, че то може да даде нов социален статус и възможности за по.добър и пълноценен живот на младите хора. Има нещо възвишено в стремежа на човека да достигне до тайнствата на знанието и разкрие необятния свят на всяка професия, която е избрал със сърцето и душата си.

            Светът около нас е твърде динамичен. За да догоним новите тенденции ние трябва да вървим по път, който отваря нови хоризонти пред ученици и учители. Съвремието предлага модерни средства за получаване на информация, но никой не си представя живота без училище и овладяните знание и умения в него. Училището винаги е било стожер на духовността за българина. То е място, където откриваме света и търсим отговор на всички въпроси, които предизвикват любопитството и желанието ни да знаем и можем.

            Всеки един от нас е свързан с едно училище, което е част от живота и развитието му. За едни е училището, където се обучава, а за други, където преподава своите знания и умения.

Главни герои в образованието винаги са били и ще бъдат ученикът и учителят.

Те здраво са свързани с мисълта, че в училище е нужно посвещение в приемане и предаване на знания. Това е истинското усещане за изпълнен дълг и признание за труда.

            През тези морални уроци и нравствени стъпки е преминала историята на Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия”, за да достигне днес до изграденото име и престиж на единственото професионално училище по фризьорство и козметика в страната с обучени хиляди кадри, достойно реализирали се с избраната от тях професия. Това е цялостно завършения облик на училището ни като национално средище за знания и професионализъм.

            В минутите за размисъл за бъдещето на училището ни ние мислено се връщаме в годините назад, за да си припомним радостта и вълнението, с които се отвориха училищните врати, а сега носим мечтите в душите си да видим училището ни модерно и отговарящо на съвременните европейски изисквания на ХХІ век.

            Повече от 50 години в полза на българското образование! Ако тези години се отнасяха за определен човек, бихме казали, че той е изживял половината от своя живот, но когато се отнася за училище – това значи изграждане, утвърждаване, развитие.

Потвърждение на тези думи е историята на Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия”.

            В начало училището е професионално-техническо, с двегодишен срок на обучение след завършен VІІІ клас. То е отделено от ПТУ по облекло, където по специалността „Бръснаро-фризьорство” е открита първата паралелка още през учебната 1956/1957 година. За първи учител по професията е бил назначен г-н Иван Славов. Училището започва да функционира с общо 8 паралелки; в т.ч. 4 паралелки в І курс и 4 паралелки във ІІ курс, с 283 курсисти. Като първи директор е назначена г-жа Иванка Цолова.

            От 1967/1968 учебна година започва обучение по нова специалност: „Химическо чистене и пране”, като общо броят на паралелките е 10, а учениците – 330.

През следващата учебна 1968/1969 година паралелките са 12, а учениците – 398.

            От 01.09.1969 година за директор на училището е назначен г-н Димитър Илиев.

            От 01.09.1970 година  със заповед на министъра на народната просвета училището е трансформирано в Средно професионално-техническо училище по бръснаро-фризьорство, и прием на паралелки с тригодишен срок на обучение от учебната 1970/1971 година. През същата учебна година с Указ на Президиума на Народното събрание за патрон е определен Петър Топалов-Шмидт.

             През този период училището отбелязва увеличение броя на учениците и паралелките. Така през учебната 1972/1973 година те са 16, а учениците – 485, в т.ч. 11 паралелки – „Бръснаро-фризьорство” и 5 паралелки – „Химическо чистене и пране”.

През учебната 1975/1976  година има известен спад – общо 14 паралелки, в т. ч. 9 – „Бръснаро-фризьорство” и 5 – „Химическо чистене и пране”, с 413 ученици.

През учебната 1979/1980 година паралелките са 13, в т. ч. 10 – „Бръснаро-фризьорство” и 3 – „Химическо чистене и пране”, с 416 ученици.

            Със Заповед № Д-3-620/08.05.1974 г. на министъра на народната просвета и министъра на труда и социалните грижи от 01.09.1974 г. училището се преобразува в СПТУ по комунално-битови услуги и вече е в системата на Министерството на вътрешната търговия и услугите.

            През тези начални години на развитие педагогическият персонал бележи постоянно увеличение, като през 1969/1970 учебна година той е 29 души, в т. ч. 12 – по общообразователни предмети и 17 – по професионално обучение, в т. ч. 3 души – инженер-технолози, а през 1972/1973 учебна година той вече наброява 41 учители.

            Материалната база за обучение на учениците в началото е крайно недостатъчна – първите няколко години учебните занятия са провеждани в сградата на ПТУ по облекло, ул. „Пиротска” № 1. През 1968/1969 учебна година учебния процес се провежда в сградата на 32 гимназия, ул. „Христо Ботев” № 63, в рамките на 4 класни стаи, на 2 смени. През 1969/1970 учебна година – общо 6 класни стаи. През 1976/1977 учебна година те са вече 13, като не са обзаведени с нови учебни маси, столове, шкафове и гардероби.

            С решение на ИК на СГНС от 01.07.1977 година е ситуирано в сградата на 119 ОУ „Владимир Башев”, ул. „Латинка” № 11 при значително по-добри условия на обучение. На 01.03.1978 г. в салона на 119 ОУ се провежда за първи път състезание „Най-добър млад майстор”, а на 24 март с. г. се чества патронния празник на училището с ревю на прически.

            От 1978 г. до 1983 г. училището се премества в сградата на 56 ОУ, а от 1983 г. до 1991 г. – в класни стаи на 11 ОУ.

            През учебната 1991/1992 година директор на училището е г-жа Победа Стойчева – инженер-технолог. През тази учебна година паралелките са 16, с около 400 ученика.

На 23.12.1991 г. за директор е назначена г-жа Павлина Стоева – педагог.

            През м. юни 1992 г. СПТУ по КБУ е настанено, със заповед на кмета на СГО, в сградата на бившето 56 ОУ, където се намира и до днес. Там се обучават и ученици от 119 СОУ, логопедично училище и МУЦТПО.

             Новата учебна 1992/1993 година училището започва с нова професия – „Декоративен козметик”, която е експериментална и с прием от 2 паралелки, с тригодишен срок на обучение. Приземният етаж е преустроен архитектурно и от м. ноември 1992 г. училището разполага с материално-техническа база за провеждане на практически занятия по две професии те „Фризьорство” и  „Козметика”.

            През учебната 1994/1995 година Министерството на образованието, науката и технологиите одобрява и утвърждава професията „Декоративен козметик” и учебния план, както и учебни програми, разработени от г-жа Нася Недева – учител в училището. Поради големия интерес от страна на ученици към тази професия и добрата подготовка на учителите, през учебната 1995/1996 година, са приети в І курс 3 паралелки.

            Със Заповед № РД 14-04/04.04.1995 г. на министъра на образованието, науката и технологиите училището се преобразува в СПТУ по фризьорство и козметика, считано от 1995/1996 учебна година.

            Повишава се качеството на образованието, в резултат на което наши и чуждестранни фирми проявяват интерес към учениците, за работа в салони. Училището печели все по-голяма популярност, в резултат на което кандидатите за първи курс са все повече и повече и паралелките са вече общо 20.

            През май 1995 година училището, съвместно с Техникума по облекло „Мария Луиза” организира ревю-спектакъл за съпругите на посланиците в България, като оценката за професионализма на учителите и учениците е висока.

            През учебната 1995/1996 година за директор е назначена г-жа Цветана Попова, математик – м. януари 1996 г. – м.октомври 1997 г. Вторият вход на училището е преустроен, както и прилежащите лекарски и зъболекарски кабинети, класни стаи – І и ІІ етаж, бюфет и където е настанен проекта „ФУСО”, по линия на Програма „ФАР”.

            Учебната 1997/1998 година училището започва с нов директор – г.жа Валентина Дончева, филолог, от м.октомври 1997 г. до м. ноември 1998 г.

            През учебната 1998/1999 година, за директор отново е назначена г-жа Павлина Стоева.

            Със Заповед № РД 09-294/07.05.2000 г. на министъра на образованието и науката обучението на ученици се осъществява по три професии: „Бръснар-фризьор”, „Козметик” и „Оператор в апретурно и багрилно производство, химическо чистене и пране”. Утвърден е държавен план-прием – 7 паралелки.

             През учебната 2000/2001 година сериозен проблем се явява използването на учебния салон на улица „Раковски” № 56 за провеждане на учебна практика по фризьорство. Помещението е предоставено от ПП „Хигиена” за ползване през 1970 година. Образувано е дело във ВАС и въпреки определението му имотът не може да се ползва от училището.

            Със Заповед № РД 09-332/07.04.2003 г. на министъра на образованието и науката, в съответствие с чл. 18 на Закона за професионално образование и обучение училището се определя като Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Видал Сасуун”.

            През учебната 2003/2004 година паралелките общо са 28, с около 670 ученика. Със заповед на министъра на образованието и науката специална комисия, която да разгледа искането на ръководството на училището за предоставяне отново за училищни потребности помещенията, използвани от ЦИОО. Въпреки аргументите и обосноваването, че училището се нуждае от тях Центърът остава в същия си вид.

            През м. април 2004 г. гимназията участва в първия междуучилищен национален конкурс по фризьорство в гр. Пловдив, под егидата на „Шварцкопф”. Антония Шопова от 11-г клас печели І място за цветова гама, Ангелина Георгиева от 11-в клас – ІІІ място за салонно подстригване, Антония Шопова – ІІ място за салонно подстригване, отборно училището печели ІІ място.

            През м. октомври 2004 г. учениците изявяват своите професионални умения с участие в изложението „Арена на красотата”. От тази учебна година започва обучението по нов учебен план, в който професията „Фризьор” е с две специалности – мъжко и дамско фризьорство.

            От м. февруари.2005 г. след спечелен конкурс за директор е назначен Николай Медаров, икономист.

На 02.03.2005 г. е проведено, в рамките на изложение „Аромати”, вътрешно училищно състезание за грим.

            Министерството на образованието инауката предоставя 10 нови компютри за обучение по информационни технологии, необходими за оборудване на модерен компютърен кабинет, който е основно преустроен и открит официално на 13.06.2005 г.

            На 16.04.2005 г. гимназията участва във Втори национален междуучилищен конкурс по фризьорство и печели: ХІ клас – ІІ място отборно, салонно подстригване, ХІІ клас – ІІІ място отборно, салонно подстригване, Виргиния Петрова – ХІ в клас, ІІ място индивидуално – салонно подстригване, дамска прическа.

             Със Заповед № РД-14-36/22.04.2005 г. на министъра на образованието и науката се изменя патрона на гимназията – Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия”.

         През учебната 2005/2006 година учениците са над 900 в общо 28 паралелки.

         МОН предоставя 10 броя нови компютри, необходими за оборудване на втори компютърен кабинет.

          На 5-6.11.2005 г. се провежда състезание за млади фризьори, под егидата на „Фрамези” – Италия. ПГФК печели ІІІ място отборно; Вергиния Петрова – ХІІ в клас – І индивидуално място за дневна прическа; Теодора Вучкова – ХІІ г клас, ІІ място индивидуално за прическа „Italian Stil Framezi”.

           На 13.11.2005 г. на Първия национален конкурс за прически и грим в Националния дворец на културата, Венцислав Радков от ХІІ в клас, в състезание с професионалисти, завоюва второ място в раздел: „Мъжка прическа с подстригване”.

           В училището са извършени големи строително-ремонтни работи за подобряване на инфраструктурата му.

            На 10.06.2006 г. на Третия национален междуучилищен конкурс по фризьорство, Илияна Кирилова – ХІ в клас печели две ІІ награди: за дамска прическа и оцветяване; ХІ клас отборно е втори, „модно подстригване”, а Х клас отборно е трети в „артистично шоу”. Държавният изпит по практика на професията се провежда с участието на утвърдени специалисти в професията – г-н Тошо Тошев и г-жа Даниела Спасова.

            За учебната 2006/2007 година в училището е извършен основен ремонт на настилки през входовете и подменена изцяло дограма, което значително подобрява условията за обучение. Държавния план-прием е изпълнен 100%, учениците са над 700, а паралелките – 28 общо.

            На Национаялният конкурс „Златна ножица” за фризьори младша категория – м. октомври 2006 г. в гр. Пловдив Пенка Арнаудова от ХІІ б клас завоюва първо място за салонно подстригване; Диляна Александрова – ХІІ б клас, първо място, вечерна прическа; Васко Стефанов – Х г клас трето място за салонно подстригване.

          През м. ноември 2006 г. на Втория национален конкурс за прическа Илияна Кирилова – ХІІ в клас печели трето място за изработка на кок, в състезание с професионалистите.

          За постиженията през изминалите години отдаваме дълбоката си почит към труда на учителя, който изгражда морални ценности, характер и професионални умения у учениците.

          Със Заповед № РД 14-62/01.10.2019 г. на министъра на образованието и науката се променя наименованието на училището – Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия”.

        През последните две учебни години училището е участвало в програми и проекти:

       Eразъм+2018 – Eвропейски опит за кариерно развитие на младите фризьори и козметици1 Лондон, Великобритания

       ОП  НОИР – Ученически практики и Твоят час, 2017/2018

       ОП  НОИР – Подкрепа за успех, 2018/2019 и 2019/2020

       Образование за утрешния ден – 2020

       НП ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование, 2018 и 2019

       НП Осигуряване на съвременна образователна среда, 2018 и 2019 – Модернизиране на МТБ,  Разработване на учебно съдържание и Културните институции като образователна среда

       НП ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование, 2018 – Изграждане на безжична мрежа в училището и 2019 – Електронен дневник и оборудване

       НП  Създаване на достъпна и архитектурна среда и сигурност в училище, 2018  и 2019

       Подобряване на училищната среда - капиталова програма на МОН, 2018 и 2019 – STEM

       НП Заедно за всяко дете, Добри практики за взаимодействие с родителите – 2019

       НП Иновации в действие – 2019

       ЦОИДУЕМ, Мотивирани и можещи – 2019.

       Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия” е вписана в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година, приет с Решение № 479/05.08.2019 г. на Министерския съвет на Република България.

       Любовта към професията и ученика са водещата мотивация за всеки учител, който следи развитието на своите ученици от първите им плахи опити до придобитото самочувствие в овладяната професия.

       Сега, когато България е част от Европа и пред училището са отварени нови хоризонти за просперитет, с нови възможности за изграждане на съвременна материална база и нов европейски дух в обучението, нашите амбиции са да създадем интелигентни, амбициозни, делови, успешни и на високо професионално ниво млади хора, които със своя труд и умения ще направят света по-красив и по-добър.

НА ДОБЪР ПЪТ!