Професионална гимназия по фризьорство и козметика

„Княгиня Евдокия“ – гр. София,


    е държавно, неспециализирано училище.

   Единствената в България институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която     са осигурени условия за:

  •        завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование – средно;
  •        придобиване на професионална квалификация;
  •        валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и чрез информално учене по професии, насочени изцяло към услуги           за личността,                                                                                                                                                                                                                                                                     от професионално направление 815 „Фризьорски и козметични услуги“.   

Адрес                                                                                                                       

гр. София – 1113, район „Изгрев“,

ул. „Атанас Далчев” № 8

 

За контакт

02 873 95 00,   02 873 94 98,   02 451 83 99

e-mail: pgfk.sofia@abv.bg