Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ – гр. София,

е държавно, неспециализирано ииновативно училище.

Единствената в България институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която са осигурени условияза:
  • завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образованиесредно
  • придобиване степен на професионална квалификация
  • валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и чрез информално учене по професии, насочени изцяло към услуги з аличността от професионални направления:
  • 346 Секретарски и административни офис дейности
  • 482 Приложна информатика
  • 726 Терапия и рехабилитация
  • 815 Фризьорски и козметични услуги