1 - Издаване на диплома за средно образование.pdf  

2 - Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.pdf

2.1 - З А Я В Л Е Н И Е.docx

3 - Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.pdf

3.1 - З А Я В Л Е Н И Е.docx

4 - Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021-2022 учебна година).pdf

4.1 - З А Я В Л Е Н И Е.docx

5 - Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.pdf

6 - Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.pdf

7 - Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование..pdf

7.1 - З А Я В Л Е Н И Е.docx

8 - Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.pdf

8.1 - З А Я В Л Е Н И Е.docx

9 - Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.pdf